Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Amstelland Informatisering / Amstelland ICT

Ambachtenstraat 42
1191 JN OUDERKERK AAN DE AMSTEL Inschrijfnummer K.v.K.: 33238547

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Amstelland Informatisering, gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel, hierna te noemen “de leverancier”.
 2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussenpartijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “zaken” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door de leverancier te leveren hard- en software (in iedere verschijning) met bijbehorende materialen c.q. bescheiden alsmede de door de leverancier te vervaardigen ontwerpen, tekeningen, rapporten e.d..
 6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de leverancier of feitelijke uitvoer door de leverancier bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de leverancier bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
 3. De omvang van de verplichtingen van de leverancier wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd door de leverancier, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Wanneer de leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan de leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de leverancier. De leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 5. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 6. De leverancier noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dan wel indien in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
 7. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, danwel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de leverancier zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevat. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de leverancier vervallen na 14 dagen. Indien een offerte c.q. aanbieding door de wederpartij wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van de leverancier, prospectussen, catalogi, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door de leverancier getoonde en/of verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De leverancier heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. de offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de leverancier de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 4. De leverancier verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. Indien de wederpartij uit meerdere (rechts)personen bestaat die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtingen.

Artikel 4: Prijzen, uurtarieven

 1. De door de leverancier gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn ”af magazijn” en exclusief BTW en eventuele andere kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, parkeerkosten, verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door de leverancier, overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is de leverancier gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de leverancier en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de leverancier gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Voor een met een consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Een door de wederpartij aan de leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget zal nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs gelden voor de door de leverancier geleverde prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen is overeengekomen is de leverancier gehouden de wederpartij te informeren bij dreigende overschrijding van een door de leverancier gegeven voorcalculatie of begroting.

Artikel 5: Inschakeling derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de leverancier het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten, dan wel producten van derden te hanteren of door te verkopen.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal de wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door de leverancier gewenste vorm en op het door de leverancier gewenste tijdstip c.q. tijdig aan de leverancier verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens c.q. inlichtingen aan de leverancier verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit voor de leverancier kunnen voortvloeien.
 2. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens op basis van welke de leverancier zijn aanbieding volledig dan wel gedeeltelijk heeft gebaseerd. De wederpartij betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van de leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. Alle gegevens welke in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen, social media e.d. worden vermeld, binden de leverancier niet, tenzij de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk naar de wederpartij toe anders vermeldt.
 3. De wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken, juiste implementatie indien door de wederpartij verricht, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan.
 4. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers, elektronische bestanden e.d. ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de leverancier verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
 5. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet-tijdig of niet-overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leverancier staan, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is de leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. Overeengekomen termijn worden van rechtswege met een zelfde termijn opgeschort. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die de leverancier hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de leverancier zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve aangetekend in gebreke te worden gesteld, waarbij partijen overeenkomen dat een redelijke termijn minimaal 21 dagen betreft.
 2. Bij (op)levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan door de leverancier per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering “af magazijn”.
 4. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door de leverancier te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Het risico van de zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van de leverancier bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van de leverancier bevinden.
 6. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt de leverancier zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De leverancier stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de leverancier in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 8. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de leverancier gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de leverancier het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 10. De leverancier is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. De leverancier kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de leverancier niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van de aan de leverancier niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de leverancier het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De leverancier heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de leverancier verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 1. Alle onkosten welke door de leverancier in het kader van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij worden gemaakt, komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Voor zover de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van eigen servers, is de leverancier bevoegd deze te virtualiseren. De leverancier spant zich in de beschikbaarheid, bruikbaarheid en beveiliging van de server naar redelijkheid zo groot mogelijk te laten zijn.
 3. De leverancier behoudt zich het recht voor toegang tot de diensten of zaken te beperken of te verbieden teneinde onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden te verrichten. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 9: Reclames

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden, tot controle ervan over te gaan. De wederpartij dient binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken de leverancier hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de leverancier.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan de leverancier te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in artikel 10 lid 9 in aanmerking genomen voor geleverde hardware.
 4. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan de leverancier kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. De leverancier dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de leverancier indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 7. Iedere reclame dient vergezeld te zijn van een gedetailleerde omschrijving van de klacht, teneinde de leverancier in staat te stellen de klacht te onderzoeken. Indien de klacht niet reproduceerbaar is, geldt de klacht als ongegrond.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de leverancier te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de leverancier de reclame gegrond verklaart.
 9. Indien de reclame gegrond verklaard wordt, zal de leverancier in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen c.q. opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren binnen een redelijke termijn van minimaal 21 dagen.
 10. Verwerkte en/of weder verkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht toekomt.
 11. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 12. De wederpartij kan geen aanspraak maken op garantie indien de gebreken niet toe te rekenen zijn aan de leverancier, dan wel de producent van de zaken, waaronder ondermeer verstaan worden storing door andere software, ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water en kortsluiting, etc.
 13. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.
 14. Ingeval van een (grotendeels) onterechte reclame, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en garantie

 1. De leverancier is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar de leverancier weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De leverancier is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de wederpartij en de leverancier of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met de leverancier.
 2. De leverancier is bij haar activiteiten afhankelijk van de door de wederpartij aangeleverde gegevens. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor werkzaamheden op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Indien de leverancier aansprakelijk is, dan is de leverancier uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de leverancier toegerekend kunnen worden;
3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en bedrijfsschade, verlies of beschadiging van data en schade wegens gederfde omzet of winst, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de leverancier – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden, met een maximum van € 2.500.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 5 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde vergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de leverancier nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de leverancier gesloten verzekering.
 5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen, in de geïnstalleerde zaken en/of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de leverancier zich die materialen c.q. zaken – te zijner keuze – kosteloos opnieuw te verwerken en/of installeren, dan wel te repareren of te vervangen.
 6. De leverancier staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde, behoudens van software; de feitelijke levensduur van zaken kan nimmer worden gegarandeerd.
 7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de leverancier tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding vast is komen te staan, op straffe van verjaring. In afwijking hiervan geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 8. Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een garantie is gegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 1. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument, neemt de leverancier de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 2. De wederpartij verliest diens rechten jegens de leverancier en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de leverancier tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van de leverancier of van een derde namens de leverancier strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de leverancier zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de leverancier;
  4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier;
  5. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan de leverancier heeft verstrekt en de leverancier de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.
 3. De leverancier is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van data door het gebruik van diensten of zaken van de leverancier.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan, per aangetekend schrijven bij de leverancier meldt.
 5. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die de leverancier mocht lijden ten gevolge van een aan de wederpartij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 6. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door derde(n) toegebrachte schade.

Artikel 11: Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wederpartij stemt in met facturatie per email.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist en:
  1. zal de wederpartij aan de leverancier een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal de wederpartij, na daartoe door de leverancier te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn de werkelijk gemaakte kosten met een minimum van 15% van de som van de hoofdsom met een minimum van € 150,00
  3. heeft de leverancier het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 35,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De leverancier zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van de leverancier kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden of opgeschort, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  1. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien de leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
  2. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ondanks dat de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  3. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de leverancier heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

  Artikel 12: Overmacht

  1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de leverancier krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks niet toerekenbaar is aan de leverancier, of aan een door de leverancier ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet waarvoor dit voor rekening van de leverancier moet komen, is de leverancier gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de leverancier tot aan dat moment te voldoen.
  2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet- tijdige nakoming plaatsvindt bij de leverancier, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld, storingen in het internet of bij andere providers, ziekte, uitval van elektriciteit, uitval van hardware en pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een zaak te bewerkstelligen.

  Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

  1. De leverancier behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
  2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden bewerkt, verwerkt of doorverkocht. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De wederpartij zal altijd zorgdragen voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, als voorgeschreven door de leverancier. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt de wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond en volledig opeisbare boete ad € 10.000,00 voor elke overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te dezer zake.
  1. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, blijven alle intellectuele eigendomsrechten op alle door de leverancier aan de wederpartij geleverde software en/of ander materiaal waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, berusten bij de leverancier.
  2. Ingeval de leverancier een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de leverancier vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
  3. De wederpartij is verplicht de leverancier terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

  Artikel 14: Pand/warrantage

  1. Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare tekortkoming in de nakoming nakoming aan diens zijde. De leverancier kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
  2. De leverancier is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de wederpartij, danwel een derde bevinden, maar aan de leverancier in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra de reële kans bestaat dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de overige rechten van de leverancier, waaronder die tot schadevergoeding.
  3. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden aan de wederpartij verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de wederpartij zijn overeengekomen, komt aan de wederpartij het gebruiksrecht toe zolang de wederpartij diens periodieke betalingsverplichting nakomt.
  4. De leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van de leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de wederpartij alle aan de leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

  Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
  Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de leverancier gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel-schuld erkent.

  Artikel 16: Ontbinding, annulering/ opzegging

  1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
  2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
  3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
  4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de leverancier een door de leverancier nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de leverancier te vergoeden. De leverancier is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
  5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de leverancier ter zake.
  6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
  7. De leverancier behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien de overeengekomen zaken niet langer leverbaar zijn, danwel niet langer leverbaar zijn voor de overeengekomen prijs.

  Artikel 17: Vertrouwelijke informatie

  1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving, dan wel een rechterlijke uitspraak, gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
  2. De wederpartij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de leverancier ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
  3. Al hetgeen de wederpartij aan de leverancier ter beschikking stelt, in verband met de door de leverancier te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. De leverancier staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door de leverancier zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
  4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
  5. De leverancier verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.
  6. Het is de leverancier toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten c.q. werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.

  Artikel 18: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

  1. Op de tussen de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
  2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de leverancier, door dat recht worden beheerst.
  3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de leverancier de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de leverancier gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
  4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de leverancier aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
  5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de leverancier gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

AMBACHTENSTRAAT 42
1191 JN OUDERKERK AAN DE AMSTEL

TEL.: 020-496 9777
FAX: 020-496 7270

INFO@AMSTELLAND.COM
WWW.AMSTELLAND.COM

BANK: NL31 INGB 0000 476 508

KVK AMSTERDAM: 33 238 547

BTW-ID: NL002173114B60